Νύμφη

35 x 102 εκ.

Το ξύλο είναι κομμάτι από πλατάνι και προοριζόταν για την κατασκευή σαμαριού.
Η προέλευσή του είναι από το χωριό Νυμφασία Αρκαδίας. Η νύμφη ως θέμα επιλέχθηκε ως
σχετικό με την ιστορία χωριού, από τη Νυμφασία πηγή, όπου κατά τον αρχαίο ιστορικό
Παυσανία, εκεί λούζονταν οι Νύμφες του Μαινάλου.
Κατηγορία:  Λάδι σε ξύλο
Νύμφη | ΣΚΡΟΥΦΟΥΤΑΣ Χ. | Ζωγράφος, Αθήνα